Aktualności

28 września 2020 r. o godz. 9:00 w budynku starej szkoły podstawowej w Hannie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Hanna. Serdecznie zapraszamy

Hanna, dnia 14 września 2020 r.

 

Zaproszenie

           Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713)  uprzejmie informuję,  że  w dniu

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie:
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie porządku obrad
 • przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Hanna
 1. Informacje z prac stałych komisji rady gminy.
 2. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.
 4. Sprawozdanie z realizacji inwestycji planowanych na 2020 r. i lata późniejsze.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Sławatycze realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Hanna opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławatyczach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Hanna za I półrocze 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hanna na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Włodawskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 12. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Hanna z okazji 30 - lecia polskiego samorządu.
 13. Dyskusja i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

cv

Informacja o dofinansowaniu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

 

W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 11.470 zł. zakupiono:

2 zestawy: komputer PC + monitor + myszka + klawiatura,

3 oprogramowanie OFFICE HOME and BUSINES
z dożywotnią licencją,

1 urządzenie wielofunkcyjne BROTHER,

1 tablet K&M,

2 UPS LESTAR, 

1 dysk zewnętrzny VERBATIN 1 TR

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna

Niniejszym informujemy, że na stronie http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/639-raport-z-ankiet zamieszczono raport, w którym przedstawiono wyniki z zebranych ankiet.

Badania ankietowe dotyczyły przeprowadzonych konsultacji społecznych nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna i trwały od 12 lipca do 31 sierpnia 2020r. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w ramach realizacji zaplanowanych technik konsultacyjnych projektu  pn.: ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”. 

 

trening SWA/SWO

Wójt Gminy Hanna

Ul. Rynek 2/1

22-220 Hanna

                                                                              Hanna, dnia 31 sierpnia 2020

                                                                                     

 

 

 

       Wójt Gminy Hanna informuje, iż w dniu 01 września 2020 r. o godz. 12.00 z uwagi na rocznicowy charakter tego dnia (upamiętnieniu rocznicy wybuchu II Wojny Światowej) przeprowadzone zostanie głośne uruchomienie wszystkich syren systemu SWA/SWO na terenie Województwa Lubelskiego. Trening będzie polegał na uruchomieniu wszystkich syren na czas 1 minuty.

 

                                                                                                            

                                                                           Wójt Gminy Hanna       

                                                                          /-/ Grażyna Kowalik          

                                                                 

 

 

 

 Wyk: P. Książek

 tel. 83 379 81 78

 

                                                                                                    

Konsultacje społeczne zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hanna

Przypominamy, że do 24 sierpnia 2020r. istnieje możliwość składania uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hanna. 

Projekt Studium dostępny jest:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna:  http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/608-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm-hanna-wraz-z-prognoza-oddzialywania-studium-na-srodowisko 

- w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Hanna http://hanna.e-mapa.net/ - zakładka Zagospodarowanie przestrzenne - Studium projekt,

- na portalu:  https://hanna.e-mapa.net/legislacja/mpzp/2547.html,

- w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 7.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie do dnia do 24 sierpnia 2020 r.:

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

100 lecie urodzin Pani Anny Jakubiuk

     W miniony weekend (2 sierpnia 2020r.) swoje setne urodziny świętowała mieszkanka Gminy Hanna Pani Anna Jakubiuk.

     Uroczystość jubileuszowa to nie tylko święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii naszej  Hanna.

     W świętowaniu urodzin prócz licznie zgromadzonej rodziny brali udział przedstawiciele władz samorządowych, na czele z panią Wójt Grażyną Kowalik, pani Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włodawie, proboszcz parafii Rzymsko-Katolickiej w Dołhobrodach Dariusz Karbowiak. Zgromadzeni goście złożyli gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. List gratulacyjny z okazji setnych urodzin przesłał także Premier pan Mateusz Morawiecki.

     Świętowano piękny jubileusz stu lat życia Pani Anny, życia pełnego pięknych, ale i bolesnych chwil, które nie do końca było usłane różami. Pamiętajmy, że przez ostatnich sto lat Polska odzyskiwała  niepodległość, walczyła o wolność, przeżywała czasy komunizmu a następnie demokracji. Te wszystkie wydarzenia działy się za czasów pani Anny i miały duży wpływ na życie jej i całej rodziny, a trudy i troski Bóg wynagrodził jej długim życiem wśród najbliższych.

     Uroczystość upłynęła w ciepłej i rodzinnej atmosferze, rozpoczęła się mszą świętą w intencji Jubilatki w parafialnym kościele w Dołhobrodach a zakończyła przyjęciem dla rodziny, bliskich, sąsiadów i zaproszonych gości, na którym nie zabrakło urodzinowego tortu oraz życzeń 200 lat życia.

     Podczas uroczystości Jubilatka nie kryła wzruszenia i radości z odwiedzin i powinszowań, otrzymała również mnóstwo życzeń i prezentów.

 

 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31