Aktualności

Zawiadomienie

                                                                       Hanna, 3 marzec 2020 r.

                                                                                                

ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna  oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz. 506)  uprzejmie informuję,  że w dniu   13 marca 2020 r.  o godz. 10:30  w  sali Urzędu Stanu Cywilnego w Hannie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Hanna.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Hanna

 1. Informacja Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie o segregacji odpadów na terenie gminy Hanna.

3.Informacja z prac stałych komisji Rady Gminy Hanna

 1. Informacja wójta gminy z bieżącej działalności.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok, wnioski do dalszej pracy.
 3. Ocena funkcjonowania oświaty za 2019 rok.
 4. Informacja o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w gminie Hanna.
 5. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy Hanna.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Hanna.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach zagrożonych powodzią w gminie.
 8. Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu z prawem dostępu i przejazdu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Hanna, na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Hanna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020-2023.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Dyskusja i zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Hanna

/-/ Marek Kwietniewski

Koronawirus

Mobilny punkt informacyjny- Fundusze Europejskie

👉𝟮𝟭 𝗹𝘂𝘁𝗲𝗴𝗼 𝘄 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟵.𝟬𝟬 - 𝟭𝟯.𝟬𝟬 𝗲𝗸𝘀𝗽𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗣𝘂𝗻𝗸𝘁𝗼́𝘄 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝘆𝗷𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗙𝘂𝗻𝗱𝘂𝘀𝘇𝘆 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗷𝘀𝗸𝗶𝗰𝗵 𝗯𝗲̨𝗱𝗮̨ 𝗱𝗼 𝗱𝘆𝘀𝗽𝗼𝘇𝘆𝗰𝗷𝗶 𝗺𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻́𝗰𝗼́𝘄 𝘄 𝗨𝗿𝘇𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗚𝗺𝗶𝗻𝘆 𝗛𝗮𝗻𝗻𝗮, 𝘂𝗹. 𝗥𝘆𝗻𝗲𝗸 𝟮/𝟭

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca 2011 roku realizuje przedsięwzięcie, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektu.

 

Mammografia

ODBIÓR FAKTUR ZA WODĘ/ŚCIEKI

I N F O R M A C J A

Niniejszym informuję, że została uruchomiona platforma internetowa: eBOK dostępna pod adresem  https://ughanna.epodatnik.info  , która umożliwia wgląd do konta dotyczącego rozliczenia za pobór wody oraz odbiór ścieków.

Po zarejestrowaniu – utworzeniu konta, użytkownik zostanie przypisany przez Informatyka urzędu gminy do konta w programie WODA.

Niniejsza platforma  m.in. umożliwia wgląd do wystawionych faktur, bieżących i zaległych opłat, odczytów wodomierzy, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu gminy Hanna oraz do obowiązujących taryf.

Odbiorcy usług, którzy chcą otrzymywać faktury w formie elektronicznej a nie złożyli jeszcze pisemnego oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną, powinni złożyć takie oświadczenie w Urzędzie Gminy Hanna, pokój nr 8.

Oświadczenie można pobrać ze strony:  http://www.gminahanna.pl/urzad-gminy/dokumenty/do-pobrania/pliki/file/86-o-s-w-i-a-d-c-z-e-n-i-e-o-akceptacji-faktur-przesylanych-droga-elektroniczna lub w Urzędzie Gminy pokój nr 8. 

Więcej informacji pod nr tel. 83 37 90 802. 

                                                         Wójt Gminy Hanna

Apel

Paliwo rolnicze – limity zwrotu i terminy

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup.

Faktury lub ich kopie muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: 100,00 zł

* ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1  sierpnia  2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni   wniosek   do   wójta,    burmistrza    lub    prezydenta    miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31