Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), oraz uchwały Nr XI1/69/2019 Rady Gminy Hanna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok  (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 6568),   

 Wójt Gminy Hanna

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego  w 2020 roku

1. Konkurs ofert dotyczy zadania:

1) Rodzaj zadania:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2) Nazwa zadania:

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu.

3) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na dofinansowanie danego zadania przeznacza się środki publiczne z budżetu Gminy w wysokości: 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100).

4)  Termin i warunki realizacji zadania:

a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku,

b) realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materiałowej i sprzęcie potrzebnym do realizacji niniejszego zadania oraz na merytorycznym przygotowaniu kadry,

c) dofinansowanie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego; szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

2. Zasady przyznawania dotacji:

1) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostaną wybrane – przez Wójta Gminy Hanna – oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w uchwale Nr XI1/69/2019 Rady Gminy Hanna z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.

2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy.

3) Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057). Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład osobowy i rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych wkładów.

4) Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, należy przedstawić następujące dokumenty:

a) kopia statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

b) sprawozdanie z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok,

c) wykaz kadry instruktorskiej i trenerskiej oraz animatorów sportu wraz z udokumentowanymi kwalifikacjami (poświadczona kserokopia).

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Oferty należy składać w terminie do 14.02.2020r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, pok. nr 2, lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs realizacji zadania pożytku publicznego”.

5. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

1) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

2) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

4) przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 14.02.2020r., o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Hanna, sala posiedzeń. Konkurs ma charakter jawny.

7. Gmina Hanna w 2018 r. oraz w 2019 r. zrealizowała zadania pn: ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu”, tego samego rodzaju na kwotę:

  • w 2018 r. - opiewające na 30 488,21 zł, w tym kwotę 19 988,21 zł pokryto dotacją budżetową,
  • w 2019 r. - opiewające na 33 495,90 zł, w tym kwotę 22 995,90 zł pokryto dotacją budżetową,

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu    83 3798023 lub w pok. 7

 

  Hanna, dn. 23.01.2020 r.

 Wójt Gminy Hanna

/-/ Grażyna Kowalik  

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30