Aktualności

ogłoszeni Gops

OGŁOSZENIE

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje, iż w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE” – PEAD 2013, planowana jest dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców naszej gminy.

Do otrzymania pomocy w formie darów żywnościowych kwalifikować się będą osoby spełniające łącznie dwa niżej wymienione warunki:

  1. 1.Występowanie jednej z przesłanek przyznania pomocy (art. 7 ustawy o pomocy społecznej): ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  2. 2.Spełnione kryterium dochodowe:

813,00 zł. netto dla osoby samotnej

684,00 zł. netto dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w programie – korzystaniem z darów żywnościowych, powinny do dnia 15 marca 2013 r. złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryterium dochodowego (decyzje w sprawie przyznania emerytury, renty, zasiłku rodzinnego, zaświadczenia, oświadczenia członków rodziny potwierdzające uzyskany dochód za miesiąc styczeń 2013) w siedzibie GOPS Hanna u sołtysów, gdzie wydawane będą druki tych formularzy. Formularz dostępny jest również na stronie: www.gops-hanna.pl 

Osoby, które nie zadeklarują chęci udziału, bądź ich dochód będzie przekraczał przyjęte kryteria dochodowe nie będę mogły korzystać z pomocy w formie darów żywnościowych.

 

Wniosek do pobrania 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30