Aktualności

OGŁOSZENIE z dnia 31.01.2013

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U.2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy w Hannie z dnia 22 listopada 2012 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Hanna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013;

 

Wójt Gminy Hanna

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

     1.  Rodzaj zadania:

          Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Hanna;

Nazwa zadania :

Upowszechnianie sportu poprzez szkolenie zawodników i ich udział w          rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportu;

 1. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; (Dz.U 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

  -   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U.

  2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1.  Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz.U 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)  prowadzące działalność statutową w zadaniu określonym w konkursie.

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15.12.2010 r. w sprawie  wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

3.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na   realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. 

4.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone  według  obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu   konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

             6.  Wysokość dotacji będzie określona w umowie.

 

 

 1. Termin i warunki realizacji:
  1. realizacja zadania następuje w terminie od 01 marca 2013 r.
   do 30 listopada 2013 r.,
  2. szczegółowe warunki będą określone w umowie.

 

 1. Termin składania oferty:
 1. 1.Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. roku w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w Sekretariacie Urzędu Gminy Hanna w terminie do 20 lutego 2013 roku  do  godziny 15.30;
 2. 2.Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w dziale V pkt 1, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli należy przedstawić  następujące dokumenty:
  1. a)kopie statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
  2. b)wypis z właściwej ewidencji lub rejestru (np. KRS);  
  3. c)sprawozdanie z działalności organizacji (podmiotu) za ostatni rok,
  4. d)wykaz kadry instruktorskiej i trenerskiej oraz animatorów sportu wraz z udokumentowanymi kwalifikacjami (poświadczona kserokopia).

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
 1. a.oferty na realizację zadania będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Hanna do  28 lutego 2013 r.
 2. b.podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

   

 1. 8.Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację w roku 2011 i 2012 :

Gmina Hanna w roku 2011 przyznała 15 000 zł. w 2012 roku również 15 000 zł na realizację w/w zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

 

                                                                                 Wójt Gminy Hanna

                                                                                   Grażyna Kowalik

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30