Aktualności

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Hannie

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującym się, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS- CoV-2.

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, Wójt Gminy Hanna wprowadził od dnia 19 marca 2021 r. następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu:

 

 1. Od dnia 19 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. Urząd będzie zamknięty.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje bez zmian.
 3. Wypłata świadczeń dla osób pobierających wypłatę w kasie odbędzie się 25.03.2021 r. w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy.
 4. Zostaje wydłużony termin uregulowania płatności za wodę i ścieki do dnia 15.04.2021 r.
 5. Kontakt odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają poniższe adresy do kontaktu:

Adres: ul. Rynek 2/1

22-220 Hanna

ePUAP:jk095d3hkk

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyżur telefoniczny: Wójt Gminy Hanna 604 065 804

 

Pozostałe dane kontaktowe:

skarbnik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

środowisko: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

USC: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

 • Jedynie w szczególnych uzasadnionych przypadkach,
 • Wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

 1. Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna , wszystkie płatności rekomendujemy regulować w formie bezgotówkowej (m.in. przelewy bankowe, elektroniczne, przekazy pocztowe) na rachunek bankowy Urzędu Gminy o nr 18 8025 0007 0260 1863 2000 0020.

 

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie Wody.

Informujemy, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na wodociągu gminnym, dnia 15 marca (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:  Dańce, Nowy Holeszów, Holeszów i Holeszów Osiedle. 

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 W związku z powyższym oferty na rachmistrza spisowego można składać do Urzędu Gminy Hanna w terminie do 16 lutego 2021 r. 

Wzór oferty dostępny jest na stronie: http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/658-ogloszenie-o-naborze-na-rachmistrza-spisowego-narodowy-spis-powszechny-2021 

 

 

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/662-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm-hanna-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko udostęopniony został projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w ramach II publicznego wyłożenia do wglądu w dniach od 9 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r.  Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 kwietnia 2021 r.:

Ogłoszenie

Hanna, 01 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HANNA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Hanna

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIV/181/2018 Rady Gminy Hanna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hanna (www.bip.gminahanna.pl)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 kwietnia 2021 r.:

 • pocztą na adres Urzędu Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Hanna, ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna, w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hanna.

 

Wójt Gminy Hanna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZA SPISOWEGO - Narodowy Spis Powszechny 2021

Wójt Gminy Hanna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

Treść ogłoszenia znajduje się na stroniehttp://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/658-ogloszenie-o-naborze-na-rachmistrza-spisowego-narodowy-spis-powszechny-2021 

 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31