Aktualności

Realizacja projektu grantowego pn.: "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja"

Gmina Hanna przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn.: ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Otrzymany grant przeznaczony zostanie na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych w ramach przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna.

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Realizator projektu grantowego: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie

Cel projektu

Wypracowanie i upowszechnienie stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w 20 gminach z terenu całego kraju w okresie do czerwca 2021r.

Planowane efekty projektu

Przeprowadzenie procesów konsultacyjnych dokumentów planistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacji przyczyni się do poprawy jakości dokumentów planistycznych gmin uczestniczących w projekcie oraz wpłynie na wzrost umiejętności pracowników urzędów dotyczących włączania społeczności lokalnych w procesy planistyczne. Zdobyte przez gminy doświadczenie zwiększy potencjał instytucjonalny gmin w zakresie partycypacyjnego podejścia do planowania przestrzennego. Samorządy objęte wsparciem w ramach projektu będą lepiej przygotowane do ewentualnych zmian w prawie dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, kładących nacisk na zwiększenie udziału społeczności lokalnych w procesach planistycznych.

W wyniku realizacji projektu:

1) Gmina Hanna przeprowadzi pogłębione procesy konsultacyjne dokumentu planistycznego tj. Studium uwarunkowań o kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hanna z wykorzystaniem innowacyjnych technik konsultacyjnych,

2) Gmina Hanna przedłoży do zatwierdzenia Radzie Gminy skonsultowany społecznie SUiKZP,

3) przedstawiciele urzędu gminy zostaną przeszkoleni w temacie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym.

trening SWA

e-Geodezja

Zawiadomienie

Mammografia

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30