Rok z nowym systemem śmieciowym

1 lipca minął rok odkąd obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Przez ten czas Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie wdrażał i udoskonalał, przyjazny dla mieszkańców, system odbioru odpadów i poboru opłat. Te zmiany przyniosły wiele korzyści dla środowiska i ludności. Znacząco zmniejszyła się ilość składowanych nieczystości. W nowo wybudowanym zakładzie zagospodarowania zostają one wysegregowane i w większej mierze oddawane do recyklingu. Ulepszony został również system uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami. Do każdej nieruchomości przyporządkowany został indywidualny numer konta, na który ich właściciele bądź użytkownicy powinni wpłacać zadeklarowaną kwotę. Niestety okazuje się, że nie wszyscy pamiętają o tym obowiązku, co skutkuje kierowaniem do nich wezwań i upomnień,
a w dalszej kolejności wszczęciem egzekucji. Informację o zaległościach można otrzymać w biurze MZC przy ulicy Żołnierzy WiN 22, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 i pod numerem telefonu 82 572 58 56. Ponadto, od ubiegłego tygodnia wznowiono kontrole na nieruchomościach, których właściciele nie dokonali obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komunikat – kolektory słoneczne

Hanna, 16.07.2014 r.

 

Wójt Gminy Hanna informuje o wysokości wkładu własnego mieszkańców, z którymi podpisane zostały umowy na instalację kolektorów słonecznych.

Wysokość wpłaty zależy od ilości paneli słonecznych zadeklarowanych uprzednio przez mieszkańców przy podpisaniu umowy. Nie ma możliwości zamiany wcześniejszych deklaracji.

Czytaj więcej: Komunikat – kolektory słoneczne 16.07.2014

1

przew

Niezwykłe odwiedziny

W piękny lipcowy dzień Gmina Hanna i jej gospodarz Pani Wójt Grażyna Kowalik przyjmowała niezwykłych gości. Odwiedziła nas 100 osobowa grupa ze Stowarzyszenia Dzieci Serc  z Gminy Radziechowy Wieprz. 

 

Czytaj więcej: Niezwykłe odwiedziny

Karta Dużej Rodziny

W dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny

Ogoszenie o naborze 27.06-10.07 małe projekty.pdf

                                                               

                                                             Hanna, dnia 27 maja 2014 r.

 

                                                                 

                                                                        

 

                                                                                  

                         Z A P R O S Z E N I E

 

           Na podstawie § 24 ust. 3 Statutu Gminy Hanna uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Hanna, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Hanna.

Porządek obrad:


1. Otwarcie:

     - stwierdzenie quorum,

     - przyjęcie porządku obrad,

     - przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji rady gminy.

2. Informacja z prac stałych komisji rady gminy.

3. Informacja wójta gminy o działalności między sesjami.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania.

5. Uchwalenie Planu Aktywności Lokalnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

    b) zmian w budżecie gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Hanna z wykonania budżetu za 2013 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Hanna z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Dyskusja i zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady

Marek Kwietniewski